Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama


Srijeda, 5. listopada 2016.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.-pročišćeni tekst) i članka 6. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Đurđevca("Službene novine Grada Đurđevca", broj 5/16.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 5. listopada 2016. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

I.

Osniva se Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

U Povjerenstvo se imenuju:
1. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika, za predsjednika,
2. Martin Mahović, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, za člana,
3. Robert Bubalo, viši stručni suradnik za pravne poslove, za člana.

II.

Zadaće Povjerenstva su: otvaranje zaprimljenih prijava, utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete natječaja, razmatranje i bodovanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, sastavljanje Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora te Prijedloga konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, predlaganje gradonačelniku zaključka o dodjeli prostora na korištenje i sklapanja ugovora o korištenju prostora.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

 

KLASA: 007-01/16-01/52
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-2
Đurđevac, 5. listopada 2016.

 

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.