Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu akata prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom


Ponedjeljak, 6. studenoga 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 6. studenoga 2017. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu akata prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom

I.

Osniva se Povjerenstvo za pripremu akata prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:
1. Zdravko Lenardić, direktor Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o., za predsjednika,
2. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, za člana,
3. Zrinka Hodić, djelatnica Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o., za člana,
4. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca, za člana,
5. Silvija Lukačin, viša stručna suradnica za projekte i javnu nabavu, za člana,
6. Tihomir Robotić, komunalni i prometni redar, za člana.

III.

Zadatak Povjerenstva iz točke I. je priprema Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i drugih akata koji proizlaze iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.).

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 351-01/17-01/22
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 6. studenoga 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.