Rješenje o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac


Petak, 6. rujna 2013.

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i članka 22. stavka 2. Društvenog ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac – pročišćeni tekst (od 22. studenoga 2012.),  gradonačelnik Grada Đurđevca,  14. kolovoza 2013. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o razrješenju  dva člana Nadzornog
odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac

I.

Razrješuju se dužnosti članova Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac:
-    IVAN TOPOLČIĆ
-    VLADO REP.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 080-01/13-01/31
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1
Đurđevac, 14. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.