Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za kreditiranje studenata Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 18. rujna 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 18. rujna 2017. godine, donio je

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za kreditiranje studenata
Grada Đurđevca

I.

Razrješuje se dužnosti u Povjerenstvu za kreditiranje studenata Grada Đurđevca:

1. Kristina Benko Markovica.

II.

U Povjerenstvo za kreditiranje studenata Grada Đurđevca imenuje se:

1. Maja Hrvatić Padovan, za predsjednicu.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 604-02/13-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/01/17-4
Đurđevac, 18. rujna 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag. educ., v. r.