Rješenje o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac


Srijeda, 17. svibnja 2017.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.), članka 44. stavka 1. točka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. svibnja 2017., donio je

R J E Š E NJ E
o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac

I.

ANTONIJA MANDIĆ, profesorica hrvatske kulture i povijesti i diplomirani bibliotekar, razrješuje se dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac s danom 31. svibnja 2017. godine.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 112-01/17-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 17. svibnja 2017.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.