Rješenje o razrješenju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac


Četvrtak, 26. listopada 2017.

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 36/02.,96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.), članka 32. stavka 1. i članka 36. stavka 1. alineje 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, broj: 01-91-1/2006, 01-87/1-2010 i broj 12-5/2011 – pročišćeni tekst i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. listopada 2017. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o razrješenju zamjenika zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac

I.

Razrješuje se MARIJAN KICIVOJ dužnosti zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac s danom 31. listopada 2017. godine.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 080-01/17-01/26
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 26. listopada 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.