Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca


Petak, 7. prosinca 2018.

Na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 69/16), gradonačelnik Grada Đurđevca dana 7. prosinca 2018. godine donosi

SHEMU MOBILIZACIJE
Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca

Članak 1.

Mobilizaciju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Stožer) nalaže načelnik Stožera ili gradonačelnik Grada Đurđevca.

Članak 2.

Članovi Stožera mobiliziraju se vlastitim kapacitetima nadležnih tijela, u pravilu putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže, a mobilizacijski poziv im se uručuje naknadno pri dolasku na zborno mjesto.
Mobilizacija Stožera može se izvršiti putem teklića (zaposlenici Grada Đurđevca).

Članak 3.

Kada se odlučuje o mobilizaciji Stožera, usmeni ili pismeni nalog o mobilizaciji dostavlja se čelniku upravnog tijela Grada Đurđevca nadležnom za poslove civilne zaštite, koji putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže obavještava članove Stožera o mobilizaciji ili angažira tekliće da osobno uruče mobilizacijske pozive članovima Stožera.

SHEMA:

  •      GRADONAČELNIK/NAČELNIK STOŽERA
  •      ČELNIK UPRAVNOG TIJELA
  1.        a) telefonom
  2.        b) teklićem
  •       ČLANOVI STOŽERA

Članak 4.

Shema mobilizacije čini sastavni dio Plana djelovanja civilne zaštite Grada Đurđevca.

Članak 5.

Shema mobilizacije Stožera stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 810-03/18-01/18
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 7. prosinca 2018.

 

Gradonačelnik
Hrvoje Janči, mag.educ.