Zaključak – davanje suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu


Srijeda, 6. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 27. stavka 1. alineje 7. Statuta Centra za kulturu Đurđevac, br.180/2000. (od 15. prosinca 2000.), 100/2003. (od 29. srpnja 2003.) i 109/2009. (od 8. rujna 2009.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 1. veljače 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za
potpisivanje Ugovora o vršenju nadzora nad izvođenjem
radova na adaptaciji utvrde Stari grad Đurđevac
– uređenje atrija i veže II. faza

Daje se suglasnost ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac, Editi Janković  Hapavel za prihvaćanje ponude za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji utvrde „Stari grad“ Đurđevac – uređenje atrija i veže II. faza (ponuda br. 01/2013., od 29. siječnja 2013. godine) na iznos od 13.793,95 kuna.

KLASA: 612-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 1. veljače 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.