Zaključak – financijska sredstva za ostvarivanje programa/projekta udruga


Četvrtak, 28. studenoga 2013.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.) i članka 8. stavka 2. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/06. i 7/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 28. studenoga 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za ostvarivanje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca u 2013. godini

 I.

 Za ostvarivanje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca u 2013. godini, iz Proračuna Grada Đurđevca odobrava se svota od 242.200,00 kuna, temeljem prijedloga Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca.

II.

 Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:

1. Udruzi Matice umirovljenika UP-a Koprivnica – Podružnica Đurđevac iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Tradicionalna sportska takmičenja.

2. Udruzi ''Rukotvorine'' Čepelovac iznos od 2.500,00 kuna za sufinanciranje programa: Očuvanje i promocija tradicije i običaja te tradicionalne manifestacije.

3. Udruzi Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Đurđevac iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Organizacija prijevoza članova u bolnice i lječilišta izvan grada Đurđevca.

4. Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac iznos od 15.000,00 kuna za sufinanciranje programa:

a) Poludnevni boravak ''Mali princ'',

b) I ja to mogu.

5. Udruzi Matice umirovljenika grada Đurđevca iznos od 4.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

6. Udruzi žena Grada Đurđevca iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Humanitarno djelovanje.

7. Udruzi žena Suha Katalena iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Očuvanje i promocija tradicije i običaja.

8. Udruzi hrvatskih branitelja 1990.-1996. RH iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje programa:

a) Izvor Krke – Izvor hrvatske državnosti,

b) Duhovna obnova branitelja – Biskupijsko svetište gospe od čudesa - Oštarije

c) Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.

9. Udruzi žena Budrovac iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Tradicijsko tkanje pokrivala za konje i tzv. domaćih tepiha (gunjov), te sjedalica od krpa i čarapa od domaće vune.

10. Savezu antifašističkih boraca i antifašista - Podružnica Đurđevac iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Obilježavanje događanja od značaja za sudionike antifašističke borbe.

11. Udruzi slijepih Koprivničko-križevačke županije iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa:

a) Učimo za sutra,

b) Osnovna djelatnost,

c) Sedam za kvalitetu.

12. Udruzi žena ''Peski'' iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Sudjelovanje na tradicionalnoj manifestaciji „Picokijada 2013.“.

13. Odredu izviđača ''Picoki'' Đurđevac iznos od 4.000,00 kuna za sufinanciranje programa:

a) Tragovima Picoka 2013. – In memoriam Ivan,

b) Zborovanje kod krapinskog pračovjeka,

c) Put oko svijeta u 10 dana,

d) Izvaninstitucionalna naobrazba kadrova.

14. Udruzi ''S koljena na koljeno'' Grkine iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Očuvanje tradicije.

15. Udruzi volontera ''Ruka u ruci'' Đurđevac iznos od 1.500,00 kuna za sufinanciranje programa: Potpora redovnih aktivnosti Udruge volontera „Ruka u ruci“.

16. Lovačkoj udruzi ''Jelen'' Đurđevac iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Tradicionalna manifestacija.

17. Udruzi likovna kolonija ''Čepelovečki breg – Kota 505“ iznos od 1.500,00 kuna za sufinanciranje programa: Slikarski susreti i berba vinograda.

18. Udruzi žena s bolestima dojke „Narcise“ Đurđevac iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Humanitarne aktivnosti i sustavna edukacija žena s ciljem ranog otkrivanja raka dojke.

19. Ekološkom društvu Đurđevac iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Edukacijski programi.

20. Kinološkom društvu Đurđevac iznos od 1.500,00 kuna za sufinanciranje programa: Picokijada.

        Sredstva predviđena u točki I. dodijelit će se i Udrugama kojima su tijekom 2013. godine odlukama gradonačelnika već dodijeljena sredstva. Preostali iznosi rasporedit će se na sljedeći način:

21. Društvu za suzbijanje alkoholizma Đurđevac odobrava se iznos od 3.815,08 kuna, budući da je Odlukom gradonačelnika istom već dodjeljeno 1.184,92 kuna (od ukupno 5.000,00 kuna), za sufinanciranje programa:

a) Unapređenje kvalitete života obitelji u procesu liječenja ovisnosti o alkoholu,

b) Stop ovisnosti i nasilju.

22. Kulturno-umjetničkom društvu ''Petar Preradović'' Đurđevac odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, budući da je Odlukom gradonačelnika istom već dodjeljeno 40.000,00 kuna (od ukupno 50.000,00 kuna), za sufinanciranje programa: Održavanje, obnova i čuvanje kulturne baštine Podravine.

23. Udruzi cimbalista Hrvatske odobrava se iznos od 5.000,00 kuna, budući da je Odlukom gradonačelnika istoj već dodjeljeno 5.000,00 kuna (od ukupno 10.000,00 kuna), za sufinanciranje programa: Očuvanje kulturne baštine tradicijskog podravskog instrumenta „CIMBULA“.

24. Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, budući da je Odlukom gradonačelnika istom već dodjeljeno 20.000,00 kuna (od ukupno 10.000,00 kuna), za sufinanciranje programa: Pomoć i mobilnost za osobe s invaliditetom.

25. Udruzi kazališnih amatera ''Gradsko kazalište Đurđevac'' odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, budući da je Odlukom gradonačelnika istoj već dodijeljeno 5.000,00 kuna (od ukupno 8.000,00 kuna), za sufinanciranje programa: Kazalište u Đurđevcu 2013.

      Sredstva predviđena u točki I. tijekom 2013. godine pojedinačnim odlukama gradonačelnika raspoređena su na sljedeći način:

26. Pčelarskoj udruzi ''Bagrem'' Đurđevac tijekom 2013. godine Odlukom gradonačelnika dodjeljena su predviđena sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa:

a) Medveni suvenir đurđevačke Podravine,

b) X. Đurđevečki medveni den i III. Županijsko ocjenjivanje meda.

27. Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac tijekom 2013. godine Odlukom gradonačelnika dodjeljena su predviđena sredstva u iznosu od 8.200,00 kuna za sufinanciranje programa:

a) Udruga vinogradara i voćara Đurđevac svome gradu,

b) Adaptacija prostorija Udruge vinogradara i voćara.

28. Udruzi žena ''Svetojanke'' Sveta Ana tijekom 2013. godine Odlukom gradonačelnika dodjeljena su predviđena sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Održavanje manifestacije „Dan zlevanke“.

29. Udruzi ratnih veterana ''Hrvatski domobran'' Đurđevac tijekom 2013. godine Odlukom gradonačelnika dodjeljena su predviđena sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Poboljšanje života starijih i nemoćnih osoba.

30. Dječjim glazbenim igrama „Kukurijek“ Đurđevac tijekom 2013. godine Odlukom gradonačelnika dodjeljena su predviđena sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Dječji glazbeni festival „Kukuriček 2013.“.

31. Udruzi Sveti Juraj Đurđevac tijekom 2013. godine Odlukom gradonačelnika dodjeljena su predviđena sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Prikupljanje, očuvanje i promocija đurđevačke baštine.

32. Matici hrvatskoj – Ogranak Đurđevac tijekom 2013. godine Odlukom gradonačelnika dodjeljena su predviđena sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Kalendar-plakat poezije br. 14 i Natjecanje u recitiranju „Prizivamo Frana“.

33. Udruzi Uzorne hrvatske seoske žene KKŽ tijekom 2013. godine Odlukom gradonačelnika dodjeljena su predviđena sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 3. Izbor najuzornije seoske žene KKŽ.

III.

Financijska sredstva iz točke II., podtočki 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 21., 28., 29. i 33. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke: OSTALE JAVNE POTREBE, pod 381 tekuće donacije.

Financijska sredstva iz točke II., podtočki 22., 23., 25., 30., 31. i 32. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke: OSTALI KORISNICI U KULTURI, pod 381 tekuće donacije.

Financijska sredstva iz točke II., podtočki 16., 20., 26. i 27. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke: POTICANJE GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA, pod 381 tekuće donacije.

IV.

Izvješća o radu i financijska izvješća za 2013. godinu i izvješća o utrošku doznačenih sredstava (preslike računa) za financiranje programa/projekata iz točke II. ove Odluke korisnici sredstava dužni su dostaviti do 28. veljače 2014. godine.

Ukoliko udruge ne dostave tražena izvješća iz stavka 1., njihove prijavljene programe/projekte za 2014. godinu Povjerenstvo neće razmatrati.

V.

Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca.

KLASA: 007-01/13-01/05

URBROJ: 2137/3-01-01/03-13-44

Đurđevac, 28. studenoga 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.