Zaključak – isplata naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), točke III., stavka 1. alineje 4. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca za 2013. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/2.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K L J U Č A K
o isplati naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca

I.

Proračunom Grada Đurđevca za 2013. godinu planirana su sredstva u svoti od 100.000,00 kuna, za naknadu i pomoć rodiljama s područja Grada Đurđevca u 2013. godini.

II.

Sukladno točki III. stavku 1. aliniji 4. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca za 2013. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/2.), odobrava se isplata jednokratne naknade u svoti od 1.000,00 kuna po djetetu, rodilji koja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca, a čije novorođeno dijete također ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca.

III.

Doznaka sredstava vršit će se po zahtjevu za isplatu na temelju priloženog Rodnog lista djeteta i dokaza o prebivalištu djeteta i majke.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 550-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1
Đurđevac, 7. siječnja 2013

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.