Zaključak – isplata naknade rodiljama


Utorak, 7. siječnja 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2014. godine, donio je

 Z A K L J U Č A K

o isplati naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca u 2014. godini

 I.

          Odobrava se isplata jednokratne naknade u 2014. godini u iznosu 1.000,00 kuna po djetetu, rodilji koja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca, a čije novorođeno dijete također ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca.

 II.

          Doznaka sredstava vršit će se po zahtjevu za isplatu na temelju priloženog Rodnog lista djeteta i dokaza o prebivalištu djeteta i majke.

 III.

          Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 551-06/14-01/06

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-1

Đurđevac, 7. siječnja 2014.


GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.