Zaključak – izbor kandidata za stručno osposobljavanje


Četvrtak, 23. siječnja 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12 i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 23. siječnja 2014. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K

o izboru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu

 I.

 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu odabiru se sljedeći kandidati:

1. na radno mjesto referenta za računovodstvene poslove:

a) Mario Šostarec (SSS - ekonomist)

b) Marija Horvat Šostarec (SSS – upravni referent)

c) Željka Škrinjar (SSS – ekonomist)

2. na radno mjesto višeg referenta za poslove gradonačelnika:

a) Martina Makar (VŠS – stručna prvostupnica javne uprave)

b) Senka Lovrak (VŠS – prvostupnica javne uprave)

3. na radno mjesto višeg referenta za gospodarstvo:

a) Iva Vuk (VŠS – prvostupnica ekonomije)

b) Tea Bobovčan (VŠS – prvostupnica marketinga i komunikacije)

4. na radno mjesto višeg stručnog suradnika za riznicu:

a) Goran Cikoš (VSS – magistar ekonomije)

b) Danijela Petrović (VSS – magistar ekonomije)

5. na radno mjesto višeg stručnog suradnika za projekte i javnu nabavu:

a) Ana Siladić (VSS – magistra inženjerka naftnog rudarstva)

6. na radno mjesto višeg referenta – komunalni i prometni redar:

a) Martin Šostarec (VŠS – prvostupnik inženjer poljoprivrede)

7. na radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću:

a) Ivan Grdić (VSS – diplomirani politolog).

 II.

 Za svakog kandidata iz točke I. izradit će se Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, koji se dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje, radi dobivanja potrebne suglasnosti.

Ukoliko se dobije suglasnost iz stavka 1. ove točke, s kandidatom će se zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

 

KLASA: 112-06/14-01/01

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2

Đurđevac, 23. siječnja 2014.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.