Zaključak – izrada propusta u Suhoj Kataleni


Utorak, 15. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. listopada. 2013. godine, donio je

 Z A K Lj U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava za izvođenje radova

na izradi propusta u Suhoj Kataleni

 I.

Prihvaća se ponuda Bistre d.o.o. Đurđevac  A. Radića 8c za izvođenje radova na izradi propusta u Suhoj Kataleni, (ponuda od 3. listopada 2013. godine) i za te namjene odobrava se 22.103,20 kn (s uključenim PDV-om).

 II.

 Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putevima.

KLASA: 363-01/13-01/98

URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2

Đurđevac, 4. listopada 2013.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.