Zaključak – kupnja opreme za potrebe Osnovne glazbene škole u Đurđevcu


Četvrtak, 21. studenoga 2013.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. studenoga 2013. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju ponude Euro-Unit d.o.o. iz Nedelišća za kupnju opreme za potrebe Područnog odjela Osnovne glazbene škole u Đurđevcu

 I.

             Prihvaća se ponuda Euro-Unit d.o.o. iz Nedelišća, Slakovec 73, za kupnju opreme za potrebe Područnog odjela Osnovne glazbene škole u Đurđevcu i za te namjene odobrava se iznos od 21.480,93 kuna (ponuda broj: 1 0017502013 od 20. studenoga 2013. godine).

  II.

            Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1102 Aktivnost Informatizacija i opremanje 422 Postrojenja i oprema.

KLASA: 602-01/13-01/27

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-4

Đurđevac, 21. studenoga 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.