Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac na Cjenik usluga i prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Đurđevcu


Četvrtak, 19. listopada 2017.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. listopada 2017. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac na Cjenik usluga i prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Đurđevcu

I.

Trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac daje se prethodna suglasnost na Cjenik usluga i prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Đurđevcu broj: I3-411/17.

II.

Cjenik iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 351-01/17-01/15
URBROJ: 2137/03-02-01/03-17-3
Đurđevac, 19. listopada 2017

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.