Zaključak o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac na Cjenik skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada


Petak, 20. siječnja 2017.

Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca 20. siječnja 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac
na Cjenik skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada

I.

Daje se suglasnost Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac na Cjenik skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, Broj: I3-11/17 od 10. siječnja 2017. godine.

II.

Cjenik skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 363-01/17-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-3
Đurđevac, 20. siječnja 2017.

 

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.