Zaključak o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac na Pravilnik o tržnom redu na Gradskoj tržnici u Đurđevcu


Srijeda, 20. rujna 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13-pročišćeni tekst i 137/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), i članka 25. stavka 2. Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 2/03., 1/08., 8/09., 4/11., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 6/14., 4/16. i 6/17.), gradonačelnik Grada Đurđevca 20. rujna 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac na Pravilnik o tržnom redu na Gradskoj tržnici u Đurđevcu

I.

Daje se suglasnost Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac na Pravilnik o tržnom redu na Gradskoj tržnici u Đurđevcu, Broj: I3-411/17, koji je donio direktor Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac 13. rujna 2017. godine.

II.

Pravilnik iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 351-01/17-01/15
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 20. rujna 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.