Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik za rasadni materijal iz rasadnika Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. u 2018. godini


Ponedjeljak, 19. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. veljače 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na cjenik za rasadni materijal iz rasadnika
Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. u 2018. godini

I.

Daje se suglasnost na cjenik broj I3-94/18 od 2. siječnja 2018. za rasadni materijal iz rasadnika Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o., koji će se koristiti za potrebe uređenja grada Đurđevca i prigradskih naselja u 2018. godini.

II.

Cjenik iz točke I. ovog Zaključka primjenjivat će se za obračun rasadnog materijala temeljem Ugovora o održavanju javnih površina u Gradu Đurđevcu - nabava, sadnja i održavanje cvijetnih gredica, stabala i grmova u 2018. godini, zaključenog između Grada Đurđevca i Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. dana 15. siječnja 2018. godine.

KLASA: 363-01/18-01/15
URBROJ: 2137/03-02-01/07-18-2
Đurđevac, 19. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.