Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i članka 27. stavka 1. alineje 7. Statuta Centra za kulturu Đurđevac, br.180/2000. (od 15. prosinca 2000.), 100/2003. (od 29. srpnja 2003.) i 109/2009. (od 8. rujna 2009.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis
Ugovora br. 01-295-13 o korištenju sredstava Ministarstva kulture
za program muzejsko-galerijske djelatnosti (restauriranje
muzejske građe): Konzervatorsko restauratorski
radovi na drvenoj skulpturi iz Donacije
Ivana Lackovića Croate (inv. br. 1821)
- nastavak radova

Daje se suglasnost ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac, Editi Janković  Hapavel za potpis Ugovora br. 01-295-13 o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske (KLASA: 612-05/12-03/0705, URBROJ: 532-05-01-03/7-13-02 od 28. veljače 2013. godine) na iznos od 10.000,00 kuna za program muzejsko-galerijske djelatnosti (restauriranje muzejske građe): Konzervatorsko restauratorski radovi na drvenoj skulpturi iz Donacije Ivana Lackovića Croate (inv. br. 1821) - nastavak radova.

KLASA: 612-01/13-01/17
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 25. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.