Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu(2)


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i članka 27. stavka 1. alineje 7. Statuta Centra za kulturu Đurđevac, br.180/2000. (od 15. prosinca 2000.), 100/2003. (od 29. srpnja 2003.) i 109/2009. (od 8. rujna 2009.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis
Ugovora za strojno rezanje armiranobetonske podne ploče atrija
i veže debljine 18-23 cm u utvrdi Stari grad Đurđevac

Daje se suglasnost ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac, Editi Janković  Hapavel za potpis Ugovora za strojno rezanje armiranobetonske podne ploče atrija i veže debljine 18-23 cm u utvrdi Stari grad Đurđevac na iznos od 30.375,00 kuna s uključenim PDV-om, prema ponudbenom troškovniku BOMARK d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge iz Sesvetskog Kraljevca.

KLASA: 612-01/13-01/18
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 17. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.