Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu(3)


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i članka 27. stavka 1. alineje 7. Statuta Centra za kulturu Đurđevac, br.180/2000. (od 15. prosinca 2000.), 100/2003. (od 29. srpnja 2003.) i 109/2009. (od 8. rujna 2009.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH
za program informatizacije: nabava računalne
opreme za Galeriju „Stari grad“

Daje se suglasnost ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac, Editi Janković  Hapavel za potpis Ugovora 13-155-13 o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske (KLASA: 650-01/12-02/0235, URBROJ: 532-06-02-01/1-13-02 od 20. ožujka 2013. godine) na iznos od 3.000,00 kuna za program informatizacije: nabava računalne opreme za Galeriju „Stari grad“.

KLASA: 612-01/13-01/13
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.