Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis Ugovora broj 15-337-18 o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 2018. godinu


Utorak, 24. travnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 24. travnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis Ugovora broj 15-337-18 o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 2018. godinu

 

Daje se suglasnost ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca Editi Janković - Hapavel za potpis Ugovora broj 15-337-18 o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 2018. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna za program zaštite kulturnog dobra Đurđevac, Muzej Grada Đurđevca, preša za vosak, 1927. g., za konzervatorsko-restauratorske radove.

 

KLASA: 612-01/18-01/10
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4
Đurđevac, 24. travnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.