Zaključak o davanju suglasnosti ravnatelju Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za sklapanje Ugovora o nabavi opreme za učionice u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac


Utorak, 3. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 3. srpnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnatelju Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za sklapanje Ugovora o nabavi opreme za učionice u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac

Daje se suglasnost ravnatelju Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijelu Domišljanoviću, prof. za sklapanje Ugovora o nabavi opreme za učionice u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac s  trgovačkim društvom Melron dizajn d.o.o., Trg svetog Jurja 1, Đurđevac, u iznosu od 198.050,94 kuna bez PDV-a, odnosno sveukupno 247.563, 68 kuna s uključenim PDV-om, sukladno provedenom postupku jednostavne nabave usluga, evidencijski broj 07/2018 JN.

 

KLASA: 363-05/18-01/33
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-7
Đurđevac, 3. srpnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.