Zaključak o davanju suglasnosti za sjedište LAG-a Podravina


Utorak, 16. listopada 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08, 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 3. listopada 2012. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju sredstava za Program usavršavanja u području
javne nabave koji je odobren od Uprave za sustav
javne nabave Ministarstva gospodarstva

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 900,00 kuna (s uključenim PDV-om) za Program usavršavanja u području javne nabave koji je odobren od Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva koji će se održati 15. listopada 2012. godine u Zagrebu, u prostorijama Narodnih novina d.d. pod nazivom „Nabava usluga – određivanje predmeta nabave, izrada dokumentacije, ponude i donošenje odluke o odabiru“.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 321 Naknade troškova zaposlenima.

KLASA: 402-08/12-01/11
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-2
Đurđevac, 3. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.