Zaključak o dodjeli financijskih nagrada klubovima i pojedincima


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  21. siječnja  2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o dodjeli financijskih nagrada klubovima i pojedincima za osvojeno
1., 2. i 3. mjesto na državnim natjecanjima u 2013. godini

I.

Za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto na učeničkim, sportskim i umjetničkim natjecanjima na
državnoj razini u 2013. godini, klubovima  i pojedincima dodjelit će se financijske nagrade i to:
-    za osvojeno 1. mjesto iznos od 2.000,00 kuna,
-    za osvojeno 2. mjesto iznos od 1.500,00 kuna,
-    za osvojeno 3. mjesto iznos od 1.000,00 kuna,
pod uvjetom da su i klub i natjecatelj s područja Grada Đurđevca.

U slučaju da je natjecatelj s područja Grada Đurđevca, a natječe se za  klub ili školu  s
područja druge jedinice lokalne samouprave, odnosno da je klub ili škola s područja Grada Đurđevca, a natjecatelj s područja druge jedinice lokalne samouprave, dodjelit će mu se financijska nagrada u visini 50% iznosa navedenog u stavku 1. ove točke.

II.

U svakom pojedinačnom slučaju o odobrenju sredstava donijet će se poseban Zaključak.

KLASA: 602-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1
Đurđevac, 21. siječnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.