Zaključak o dodjeli gradskog prostora na korištenje udrugama


Petak, 30. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/17-01/49
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-10
U Đurđevcu, 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 13. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/16.), te na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, gradonačelnik Grada Đurđevca 30. lipnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli gradskog prostora na korištenje udrugama

I.

Na temelju Konačne liste prvenstva KLASA: 007-01/17-01/49 URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-7 od dana 29. lipnja 2017. godine, na korištenje udrugama dodjeljuje se sljedeći gradski prostor:

1. Poslovni prostor pod rednim brojem 1. na lokaciji Antuna Radića 8, Đurđevac, površine 22,50 m2, dodjeljuje se Foto kino klubu “Picok“ Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 58294244979.

II.

S udrugom iz članka I. sklopiti će se ugovor o korištenju gradskog prostora na rok od 5 godina.

III.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.