Zaključak o dodjeli novčanih sredstava djeci poginulih branitelja prigodom blagdana


Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. prosinca 2012. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o dodjeli novčanih sredstava djeci poginulih branitelja u Domovinskom ratu
prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana

I.

Djeci poginulih branitelja u Domovinskom ratu s područja Grada Đurđevca, prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana, dodjeljuju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna, odnosno 1.000,00 kuna po djetetu.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke SOCIJALNA ZAŠTITA 2001 Aktivnost Socijalnih pomoći 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

KLASA: 550-01/12-01/09
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1
Đurđevac, 19. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.