Zaključak o isplati naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca


Utorak, 2. siječnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/16.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 2. siječnja 2018. godine, donio je

Z A K L J U Č A K
o isplati naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca

I.

Proračunom Grada Đurđevca za 2018. godinu planirana su sredstva u svoti od 140.000,00 kuna, za naknadu rodiljama s područja Grada Đurđevca u 2018. godini.

II.

Odobrava se isplata jednokratne naknade u svoti od 1.500,00 kuna po djetetu, kao i dar u naravi – boca vina i med, rodilji koja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca, a čije novorođeno dijete također ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca.

III.

Doznaka sredstava vršit će se po zahtjevu za isplatu na temelju priloženog rodnog lista djeteta, dokaza o prebivalištu djeteta i majke te OIB-a i broja tekućeg ili žiro računa roditelja.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

KLASA: 551-06/18-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 02. siječnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.