Zaključak o izmjenama Zaključka o određivanju Komunalija d.o.o. za nositelja


Petak, 1. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. veljače  2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o izmjenama Zaključka o određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac
za nositelja realizacije investicije
I. faze sanacije odlagališta komunalnog otpada „Peski“

U Zaključku o određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije I. faze sanacije odlagališta komunalnog otpada „Peski“,  KLASA: 351-01/12-01/02, URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-1 od 14. veljače  2012.,  u naslovu te u točkama I. i III. riječi: „Komunalije d.o.o. Đurđevac“, zamjenjuju se riječima: „Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. “.

KLASA: 351-01/12-01/02
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-3
Đurđevac, 4. veljače  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.