Zaključak o o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Sv. Juraj


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 31. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava
Udruzi Sv. Juraj u 2013. godini

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 10.000,00, kuna Udruzi sv. Juraj, Đurđevac, Stjepana Radića 1, za plaćanje dobavljačima na temelju dostavljenih računa.

II.

Iznos iz točke I.  ovog Zaključka odobrava se  iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke Potprogram 0313 - Ostali korisnici u kulturi 1609 Aktivnost Sufinanciranje udruga u kulturi i tehničkoj kulturi 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/13
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 31. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.