Zaključak o odobravanju TZPđP korištenja javnih površina za potrebe organizacije


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst)  i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. travnja 2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o odobravanju Turističkoj zajednici Područja đurđevačke Podravine
korištenja  javnih površina za potrebe organizacije
proslave Dana Grada Đurđevca „Đurđevo v Đurđevcu 2013.“

I.

Turističkoj zajednici Područja đurđevačke Podravine (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica),  odobrava se korištenje javnih površina na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu za potrebe organizacije  proslave Dana Grada Đurđevca „Đurđevo v Đurđevcu 2013.“,  u razdoblju od 19. – 28.  travnja 2013. godine.

 II.

Predmetne površine Turistička zajednica dat će  u zakup zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, a sredstva ostvarena zakupom koristit će se za potrebe organizacije proslave Dana Grada Đurđevca „Đurđevo v Đurđevcu 2013.“

KLASA: 610-02/13-01/04
UR.BROJ: 2137/03-01-02/03-13-1
Đurđevac,  17. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.