Zaključak o odobrenju financijskih sredstava Kuglačkom klubu „Graničar“ Đurđevac za obilježavanje 70. obljetnice postojanja


Utorak, 12. lipnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. lipnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava Kuglačkom klubu „Graničar“ Đurđevac za obilježavanje 70. obljetnice postojanja

I.

Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.059,47 kuna Kuglačkom klubu „Graničar“ Đurđevac, Antuna Radića 4, OIB: 69085112205, za obilježavanje 70. obljetnice postojanja, a sukladno zamolbi od 10. svibnja 2018. godine.
Novčana sredstva u iznosu od 1.059,47 kuna isplatit će se na račun trgovačkog društva SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA iz Đurđevca, Trg Svetog Jurja 6, OIB: 82362237153, a sukladno računu broj 152-73V-20 od 12. svibnja 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

KLASA: 007-01/18-01/53
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-3
Đurđevac, 12. lipnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.