Zaključak o odobrenju financijskih sredstava Rotary klubu Koprivnica za kupnju umjetničke slike sa svrhom stipendiranja učenika slabijeg imovinskog stanja Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica i Gimnazije „Dr. Ivana Kranjčeva“ Đurđevac


Srijeda, 7. studenoga 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. studenog 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava Rotary klubu Koprivnica za kupnju umjetničke slike sa svrhom stipendiranja učenika slabijeg imovinskog stanja Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica i Gimnazije „Dr. Ivana Kranjčeva“ Đurđevac

I.

Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 2.800,00 kuna Rotary klubu Koprivnica, Prvomajska 46a, Starigrad, OIB: 00958315778, za kupnju umjetničke slike „Dravski pejzaž“ umjetnika Živka Toplaka, sa svrhom stipendiranja učenika slabijeg imovinskog stanja Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica i Gimnazije „Dr. Ivana Kranjčeva“ Đurđevac, sukladno ugovoru od 19. listopada 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

 

KLASA: 610-02/18-01/10
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 07. studenog 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.