Zaključak o odobrenju financijskih sredstava Rotary klubu Koprivnica za kupnju umjetničke slike sa svrhom stipendiranja učenika slabijeg imovinskog stanja Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica i Gimnazije „Dr. Ivana Kranjčeva“ Đurđevac


Utorak, 28. studenoga 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 28. studenog 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava Rotary klubu Koprivnica za kupnju umjetničke slike sa svrhom stipendiranja učenika slabijeg imovinskog stanja Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica i Gimnazije „Dr. Ivana Kranjčeva“ Đurđevac

I.

Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.200,00 kuna Rotary klubu Koprivnica, Prvomajska 46a, Starigrad, OIB: 00958315778, za kupnju umjetničke slike „Bilogorski pejzaž“ autora Zdravka Šabarića, sa svrhom stipendiranja učenika slabijeg imovinskog stanja Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica i Gimnazije „Dr. Ivana Kranjčeva“ Đurđevac, sukladno ugovoru od 03. studenog 2017. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

KLASA: 612-01/17-01/50
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 28. studenog 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.