Zaključak o odobrenju financijskih sredstava Središnjem savezu udruga uzgajivača svinja Hrvatske za troškove organizacije XIV. Savjetovanja uzgajivača svinja u RH


Srijeda, 23. svibnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 23. svibnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava Središnjem savezu udruga uzgajivača svinja Hrvatske za troškove organizacije XIV. Savjetovanja uzgajivača svinja u RH

I.

Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna Središnjem savezu udruga uzgajivača svinja Hrvatske iz Zagreba, Ilica 101, OIB: 53690670329, za troškove organizacije XIV. Savjetovanja uzgajivača svinja u RH koje će se održati u Hotelu Picok u Đurđevcu, a sukladno zamolbi od 18. svibnja 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

KLASA: 320-01/18-01/21
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 23. svibnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.