Zaključak o odobrenju financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana Hrvatski domobran


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13. – pročiščeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana
Hrvatski domobran, ogranak Koprivnica

I.

Udruzi ratnih veterana Hrvatski domobran, ogranak Koprivnica odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna za put u Bleiburg, sukladno zamolbi.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/09
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 17. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.