Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za radove na uređenju parka


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava za radove
na uređenju parka u centru grada Đurđevca

I.

Za radove na uređenju parka u centru grada Đurđevca odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 40.352,35 kuna (s uključenim PDV-om), i to:
- tvrtki Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac (ponuda broj: I3-94/13., od 5. travnja 2013. godine) u iznosu od 22.100,00 kuna (s uključenim PDV-om),
- tvrtki „HERMO“, vl. Željko Horvat iz Đurđevca (ponuda od 5. travnja 2013. godine) u iznosu od 11.000,00 kuna (s uključenim PDV-om),
- Rasadniku „Iva“ d.o.o. Čakovec (ponuda br. 236, od 5. travnja 2013. godine) u iznosu od 7.252,35 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2203 Aktivnost Održavanje parkova i zelenih površina 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – parkovi.

KLASA: 363-01/13-01/27
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-4
Đurđevac, 11. travnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.