Zaključak o odobrenju nagrade ŽVS Đurđevčice za osvojenu Zlatnu plaketu na 15. susretu – nacionalnoj manifestaciji posvećenoj bogatstvu vokalnog stvaralaštva Republike Hrvatske


Srijeda, 19. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju nagrade ŽVS Đurđevčice za osvojenu Zlatnu plaketu na 15. susretu – nacionalnoj manifestaciji posvećenoj bogatstvu
vokalnog stvaralaštva Republike Hrvatske

I.

Odobrava se nagrada u iznosu 7.500,00 kuna ŽVS Đurđevčice za osvojenu Zlatnu plaketu na 15. susretu – nacionalnoj manifestaciji posvećenoj bogatstvu vokalnog stvaralaštva Republike Hrvatske, koja je održana u Sisku.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatiti će se na račun Kulturno – umjetničkog društva „Petar Preradović“ iz Đurđevca, V. Nazora 2, OIB: 74316376213, u svrhu izdavanja albuma ŽVS Đurđevčice.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 200206 Manifestacije u organizaciji Grada.

 

KLASA: 007-01/18-01/99
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 19. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči,mag.educ.