Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Gimnaziji


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  17. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Gimnaziji
Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac

I.

Za naknadu dijela troškova sudjelovanja učenika  i njihovih mentora na državnim natjecanjima te za tiskanje školskog lista „Jurek“, Gimnaziji Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac odobrava se ukupno 10.000,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke SREDNJE ŠKOLSTVO 1902 Aktivnost Srednja škola 381 Tekuće donacije.

KLASA: 602-01/13-01/11
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 17. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.