Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Grafičkom obrtu „Cicero“


Srijeda, 3. travnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  4. ožujka 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Grafičkom obrtu „Cicero“,
vl. Gorana Trninića za kupnju zastava Grada Đurđevca

I.

Grafičkom obrtu „Cicero“iz Bjelovara, M. Križevčanina 4, odobrava se 500,00 kuna + PDV za kupnju zastava Grada Đurđevca – 10 komada, sukladno ponudi od 21. veljače 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 030-01/13-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 4. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.