Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Klubu uzgajatelja hrvatske patuljaste kokoši za projekte Najljepši pevci Podravine i Podravski pijetlovi i koke u Europi


Četvrtak, 26. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. srpnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Klubu uzgajatelja hrvatske patuljaste kokoši za projekte Najljepši pevci Podravine i Podravski pijetlovi i koke u Europi

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu 5.000,00 kuna Klubu uzgajatelja hrvatske patuljaste kokoši iz Đurđevca, Ulica mladosti 9, za projekte Najljepši pevci Podravine i Podravski pijetlovi i koke u Europi, sukladno zahtjevima od 11. srpnja 2018. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A301004 Pomoći temeljem Odluka.

 

KLASA: 007-01/18-01/64
URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-2
Đurđevac, 26. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.