Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Košarkaškom klubu „Mladost“ za organizaciju košarkaškog memorijalnog turnira „Sjećanja“


Petak, 19. siječnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. siječnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Košarkaškom klubu „Mladost“ za organizaciju košarkaškog memorijalnog turnira „Sjećanja“

I.

Odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 500,01 kunu Košarkaškom klubu „Mladost“ iz Đurđevca, za organizaciju košarkaškog memorijalnog turnira „Sjećanja“, a sukladno zamolbi od 04. prosinca 2017. godine.
Novčana sredstva iz stavka 1. ove točke isplatit će se na račun društva SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o. iz Đurđevca, Trg Svetog Jurja 6, OIB: 82362237153, a sukladno računu broj 280-73V-20 od dana 21. prosinca 2017. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

KLASA: 620-01/17-01/17
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 19. siječnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.