Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Kulturno – umjetničkom društvu „Petar Preradović“ Đurđevac


Ponedjeljak, 5. studenoga 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 05. studenog 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Kulturno - umjetničkom društvu
„Petar Preradović“ Đurđevac

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 30.241,12 kuna Kulturno – umjetničkom društvu „Petar Preradović“ iz Đurđevca, V. Nazora 2, OIB: 74316376213, za projekte Osnaživanje kulturno umjetničkog amaterizma izvan granica 2018. godine, Godišnji plan aktivnosti, edukacija, natjecanja, manifestacije u 2018. godini i Financiranje aktivnosti voditelji 2018. godina, a sukladno zahtjevima za isplatu sredstava od 31. listopada 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300301 Sufinanciranje Udruga u kulturi.

KLASA: 007-01/18-01/73
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4
Đurđevac, 05. studenog 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči,mag.educ.