Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Kulturno-umjetničkom društvu “Petar Preradović” Đurđevac


Srijeda, 25. travnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. travnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Kulturno-umjetničkom društvu "Petar Preradović" Đurđevac

 

I.

Oodobravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna Kulturno-umjetničkom društvu "Petar Preradović" iz Đurđevca, V. Nazora 2, OIB: 74316376213, za redovan rad u 2018. godini, a sukladno zamolbi od 24. travnja 2018. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300301 Sufinanciranje udruga u kulturi.

 

KLASA: 007-01/18-01/57
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 25. travnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.