Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Odredu izviđača “Picoki” Đurđevac za sudjelovanje u projektu “Videom protiv diskriminacije”


Ponedjeljak, 14. srpnja 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. srpnja 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava Odredu izviđača „Picoki“ Đurđevac za sudjelovanje u projektu „Videom protiv diskriminacije“

 I.

Za sudjelovanje u projektu „Videom protiv diskriminacije“, koji će se održati u Gruziji od 20.-30. kolovoza 2014. godine, Odredu izviđača „Picoki“ Đurđevac odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna i 50 majica s otiskom Picokijade.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se sa stavke A 301201 Potpora udrugama 381 Tekuće donacije.

 

KLASA: 007-01/14-01/39

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2

Đurđevac, 14. srpnja 2014.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.