Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Pčelarskoj udruzi Bagrem za projekt 15. Đurđevečki medveni den


Četvrtak, 22. studenoga 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 22. studenog 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Pčelarskoj udruzi Bagrem za projekt 15. Đurđevečki medveni den

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 5.800,00 kuna Pčelarskoj udruzi Bagrem iz Đurđevca, Matije Gupca 135, OIB: 43741894489, za projekt 15. Đurđevečki medveni den, a sukladno zahtjevu za isplatu sredstava od 20. studenog 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 200213 Udruge u poljoprivredi.

KLASA: 007-01/18-01/85
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 22. studenog 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči,mag.educ.