Zaključak o odobrenju novčanih sredstava učenicima i mentorima za ostvarene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2017./2018.


Petak, 15. lipnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 15. lipnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava učenicima i mentorima za ostvarene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2017./2018.

 

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 43.570 kuna za nagrade učenicima i mentorima Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, Strukovne škole Đurđevac te Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, za ostvarene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2017./2018.

 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 100201 Redovni rad upravnih tijela.

 

KLASA: 602-01/18-01/26
URBROJ: 2137/03-01-01/01-18-1
Đurđevac, 15. lipnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.