Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Cimbalista Hrvatske za nabavu cilindričnog zatika i žica


Utorak, 13. studenoga 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 13. studenog 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Cimbalista Hrvatske
za nabavu cilindričnog zatika i žica

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.662,71 kunu Udruzi Cimbalista Hrvatske iz Đurđevca, Petra Zrinskog 59, OIB: 34404297201, za nabavu cilindričnog zatika i žica, a sukladno zahtjevu za isplatu sredstava od 13. studenog 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300301 Sufinanciranje Udruga u kulturi.

KLASA: 007-01/18-01/78
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 13. studenog 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči,mag.educ.