Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ za nabavu materijala za potrebe sastavljanja, opremanja i farbanja pozornice za „Kukuriček 2017“


Četvrtak, 1. ožujka 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 01. ožujka 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“
za nabavu materijala za potrebe sastavljanja, opremanja i farbanja pozornice za „Kukuriček 2017“

I.

Odobravaju se novčana sredstava u ukupnom iznosu od 3.999,84 kune s uključenim PDV-om Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ iz Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB: 99214802701, za nabavu materijala za potrebe sastavljanja, opremanja i farbanja pozornice za „Kukuriček 2017“, a sukladno zahtjevu od 01. ožujka 2018. godine.
Novčana sredstva iz točke I. stavka 1. ovog Zaključka isplatit će se na račun društva Instalopromet Vderiš d.o.o. iz Đurđevca, Stjepana Radića 60, OIB: 13648685237, a sukladno računu broj 207/O/01 od 30. lipnja 2017. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300301 Sufinanciranje udruga u kulturi.

 

KLASA: 007-01/18-01/41
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 01. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.