Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ za podmirenje troškova Međunarodnog dječjeg glazbenog festivala “Kukuriček 2018.”


Ponedjeljak, 30. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. srpnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“
za podmirenje troškova Međunarodnog dječjeg glazbenog festivala "Kukuriček 2018."

 

I.

Odobravaju se novčana sredstava u iznosu 20.000,00 kuna Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ iz Đurđevca, Stjepana Radića 1, za podmirenje troškova Međunarodnog dječjeg glazbenog festivala "Kukuriček 2018.", sukladno zahtjevu od 6. srpnja 2018. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A300301 Sufinanciranje udruga u kulturi.

 

KLASA: 610-02/18-01/06
URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-2
Đurđevac, 30. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.